Cenník

C e n n í k   s t o m a t o l o g i c k ý c h   v ý k o n o v

  plná suma     poisťovňa + pacient
 ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA  
V01s – amalgámová výplň – 1 plôška
40 €  12 + 28 €
V02s – amalgámová výplň – 2 plôšky 57 €  26.40 + 31 €
V03s – amalgámová výplň – 3 plôšky 68 € 32.40 + 36 €
V05s – kompozitná výplň – 1 plôška
50 €  12 + 38 €
V06s – kompozitná výplň – 2 plôšky 70 €  26.40 + 44 €
V07s – kompozitná výplň – 3 plôšky 82 € 32.40 + 50 €
V08 – kompozitná výplň v zadnom úseku 62 – 86 – 102 €  50 – 60 – 70 €
V09 – dostavba klinickej korunky front/posterior 102/117 € 32.40 + 70/85 €
ENDODONCIA    
PED – preendodostavba 36 € 36 €
V41s – koreňová výplň – jednokoreňová
90 €  36 + 54 €
V41r – reendo, oprava koreňovej výplne 100 €  36 + 64 €
V42s – koreňová výplň – viackoreňová 135 – 150 € 72 + 63 – 78 €
V42r – reendo, oprava koreňovej výplne 145 – 160 € 72 + 73 – 88 €
   
D02s – prehliadka 10 € 0 €
konzultácia 10 € 10 €
D52s – rtg snímok 5 € 5 €
A02a – lokálna anestéza 10 €  10 €
koferdam 10 € 10 €
V20s – dočasná výplň, MTA
6 €  6 €
V30 – dočasná koreňová výplň, trepanácia, čistenie KK
30 €  30 €
V11 – pečatenie 20 €  20 €
B07 – parodontálna dlaha
70 €  70 €
vyšetrenie fokálnej infekcie, vitalita 20 €  20 €
PROTETIKA    
P01 – odtlačok alginát/silikón 10/15 €  10/15 €
P02 – študijný model/waxup 10 €  10 €
P04 – korunka kovová/kompozitná 110 €  92 €
P05 – inlay, onlay kompozitná 130 € 130 €
P06 – korunka kovokeramická 240 €  222 €
P07 – korunka celokeramická „Zircon“ 320 €  302 €
P08 – korunka celokeramická „e.max“, fazeta 350 €  332 €
P09 – korunka provizórna Protemp 4 20 €  20
P10 – dostavba pahýlu 40 €  40
P11 – koreňový čap – sklené vlákna Glassix+, everXposterior 15 €  15 €
P12 – snímateľná náhrada (nadštandard) 300 €  196 €
P13 – skeletová náhrada / hybridná / flexi 350 €  246 €
P17 – sňatie/nalepenie korunky 15 €  15 €
P18 – náhryzová dlaha / nosič bielenia 80 €  80 €
 gingivektómia  20 €  20 €
komplikovaná extrakcia 30 € 30 €
T01 – akútne ošetrenie cudzieho pacienta 20 € + výkon  20 € + výkon
T02 – akútne ošetrenie mimo ordinačných hodín na to určených (7:00-9:00) 20 € + výkon  20 € + výkon
T03 – poplatok za nedostavenie sa na ošetrenie 20 €  20 €
T04 – ošetrenie ťažko spolupracujúceho pacienta 15 €  15 €

 D e n t á l n a   h y g i e n a

DH1 – Dentálna hygiena, vstupné vyšetrenie hygienického stavu, stanovenie hygienických indexov, odstránenie supra- a subgingiválnych povlakov, kyretáž parodontálnych vačkov, inštruktáž, poradenstvo, kefka                                                               45 €
DH2 – Dentálna hygiena – recall, opakované ošetrenie, opakovaná inštruktáž, nácvik ústnej hygieny, odstránenie povlakov, kyretáž parodontálnych vačkov                                                                                                                       45 €
DH3 – Dentálna hygiena detí (do 10 rokov) inštruktáž, nácvik čistenia, odstránenie povlakov, fluoridácia, poradenstvo, kefka                                                                                                                        25 €
DH4 – Pieskovanie – AirFlow, odstránenie pigmentácií prúdom jemného piesku                                                                                                                       10 €
DH6 – ambulantné bielenie WhiteSmile, obe zuboradia                                                                 250 €